2. °ada, hrob 18 2. °ada, hrob 18
Berthold Hess, nar. 8.1.1864, zem°. 1.10.1879, (syn Abrahama Hesse)