3. °ada, hrob 18-19 3. °ada, hrob 18-19 3. °ada, hrob 18-19
Maier Kohn, nar. 1821, zem°. 6.6.1903