1. °ada, hrob 25 1. °ada, hrob 25
Julius Karfunkel, nar. 1837, zem°. 15.2.1886